Jornada de Formació i Presentació del Pla Pastoral Diocesà

El dissabte dia 9 de novembre va tenir lloc en el Casal Borja de Sant Cugat del Vallès la presentació del nou pla pastoral diocesà La bona nova del servei per al període 2013-2018.

Varen assistir prop de 300 persones entre preveres, diaques, religiosos i laics de tota la diòcesi, majoritàriament membres de consells pastorals, catequistes i responsables d’activitats i moviments i institucions.

A les 11 del matí va iniciar-se la jornada, presidida per Mons. Saiz Meneses,  amb la conferència del Dr. Joan Planellas, vicedegà de la Facultat de Teologia de Catalunya, que va presentar l’encíclica Lumen Fidei. Amb un estil acadèmic i proper, va desgranar els elements essencials del document pontifici.  Es tracta de la culminació d’una trilogia iniciada pel papa Benet XVI, que publicà les encícliques Deus caritas est i Spe salvi, sobre la caritat i l’esperança. Com a fil conductor del text va assenyalar que la fe és un camí. Comentà cada un dels quatre capítols de l’encíclica. Del primer destacà que l’amor de Déu és l’objecte de la nostra fe, i que aleshores la fe esdevé la resposta a aquest amor que arriba a la seva plenitud en Crist. Del segon apartat remarcà  la necessitat del coneixement de Déu, que és la Veritat, que s’ha de fer des de la humilitat. Del tercer capítol subratllà la missió de la transmissió de la fe de persona a persona, per contacte. I finalment del darrer va insistir en la importància de la família com a espai per la transmissió d’aquesta fe i la fraternitat i la vivència de la caritat com a significatius. Convidà finalment a viure la joia de la fe com a signe evident de la seva grandesa.

A la segona part de la trobada va tenir lloc la presentació del nou pla pastoral diocesà, preparat amb les aportacions realitzades des dels diversos organismes diocesans. El text està inspirat en la carta Porta Fidei (2011) i en l’encíclica Lumen Fidei (2013) i ofereix un ventall ampli d’accions, distribuïdes en tres blocs, sota el denominador comú del servei. El primer té com a títol Revifar la fe i aprofundir en la formació, i a la vegada està dividit en apartats en els que es destaca: la potenciació de la formació diocesana, l’acompanyament de les famílies i la reflexió sobre la transmissió de la fe a infants i joves especialment. El segon bloc és El testimoni de la Caritat, i orienta el treball de l’acció caritativa a nivell personal, comunitari i diocesà. Finalment el tercer capítol és La pastoral en clau de Nova Evangelització, proposant la reflexió i estudi del mateix, la creació de grups d’animació evangelitzadora i el treball de la comunió i la corresponsabilitat a tots els nivells. El text, presentat dinàmica amb el suport de noves tecnologies, va estar presentat per Mons. Salvador Cristau, Bisbe auxiliar, i els secretaris del Consell Presbiteral i del Consell Pastoral Diocesà.

La jornada amb cloure amb les paraules de Mons. Saiz Meneses, convidant vivament a portar a la pràctica les accions del nou pla pastoral, segons la voluntat de Déu i el nostre treball.