L’estil cristià és la humilitat

Avui us suggereixo que reflexio­nem sobre l’estil cristià, sobre la manera com els cristians ens comportem en el món. Perquè els deixebles de Crist no vivim en un altre món sinó que peregrinem en aquest món. Ho faré amb unes reflexions sobre la humilitat que he trobat en el missatge del pa­pa Francesc en la Pasqua de Re­surrecció passada.

El Papa va recordar que Jesu­crist, per amor a nosaltres, es desprengué de la seva glòria divi­na; es buidà d’ell mateix, assumí la forma de servent i es va hu­miliar fins a la mort i morts de creu. Per això Déu l’ha exalçat i l’ha fet Senyor de l’univers (cf. Fl 2,5-11). Jesús és el Senyor: aquesta és la professió de fe més breu i més antiga que con­servem en l’Església.

Amb la seva mort i resurrec­ció, Jesús mostra a tots la via de la vida i de la felicitat: i aquesta via és la humilitat, que comporta també la humiliació. Gairebé és una provocació parlar d’humilitat i d’humiliació en el món d’avui, tan afirmatiu de si mateix i tan competitiu. Però em sembla que va ser el gran escriptor Chester­ton el qui va dir que la humilitat hauria de ser la virtut caracterís­tica dels cristians. Només el qui s’humilia pot anar cap "els béns de dalt», cap a Déu (cf. Col 3,1- 4). L’orgullós mira "des de dalt cap a baix», l’humil, "des de baix cap a dalt».

El papa Francesc va proposar, en el seu missatge pasqual, un exemple significatiu d’humilitat en els apòstols. Va explicar que el matí de Pasqua, advertits per les dones, Pere i Joan varen anar corrent al sepulcre i el varen tro­bar obert i buit. Aleshores es va­ren acostar i "es varen inclinar» per a entrar a la tomba. Per a en­trar en el misteri —va explicar el papa Francesc— cal "inclinar­se», abaixar-se. Només el qui s’a­baixa comprèn la glorificació de Jesús i pot seguir-lo en el seu ca-mí.

El món —assenyalà el Papa— proposa imposar-se de totes pas­sades, competir, fer-se valdre... Però els cristians, per la gràcia de Crist mort i ressuscitat, són els brots d’una altra humanitat i mi­ren de viure al servei dels altres, de no ser altius, sinó disponibles i respectuosos.

"Això no és feblesa —va sub­ratllar el papa Francesc— sinó autèntica força. El qui porta en ell el poder de Déu, del seu amor i de la seva justícia, no necessi­ta fer servir la violència, sinó que parla i actua amb la força de la veritat, de la bellesa i de l’amor.»

Davant d’aquest món nostre, els cristians hem d’implorar del Senyor ressuscitat i del seu Es­perit Sant —que ell ens ha en­viat— la gràcia de no cedir a l’or­gull que fomenta la violència i les guerres sinó que hem de posar en pràctica el valor humil del per-dó i de la pau. Demanem a Jesús victoriós del pecat i de la mort, per la seva creu i la seva resur­recció, que alleugi el sofriment de tants germans nostres perse­guits a causa del seu nom i per la seva condició de cristians. I tam­bé demanem per les víctimes dels conflictes i les violències que s’estan produint en el nostre món i que són moltes.

El camí cristià i el seu estil d’hu­militat poden semblar febles i in­eficaços. Però el missatge pas­qual —central en la fe cristiana— ens assegura que és el camí més eficaç per a la salvació del món. És el camí seguit per Jesu­crist mateix. Quin altre camí po­dríem seguir nosaltres?

+Josep Àngel Saiz Meneses

Bisbe de Terrassa

+ Josep Àngel Saiz Meneses

Bisbe de Terrassa