La joia de Pasqua

     Hem arribat a la festa de Pasqua, el centre de la vida cristiana, el centre també de tot l’any cristià. En diumenges successius, en especial durant la Quaresma, hem meditat alguns punts de l’exhortació apostòlica de Benet XVI sobre la Paraula de Déu. En aquest dia de Pasqua de resurrecció, desitjo compartir amb els qui em llegeixen o escolten per ràdio allò que em sembla és el nucli i la intenció fonamental de tot el document de Benet XVI, que es podria formular així: Crist ressuscitat, viu per sempre, i és amb la seva Església, és amb nosaltres, i és amb tots els qui s’hi apropen per la fe.

     La festa de Pasqua és una ocasió per a revifar el nostre encontre amb Jesucrist en la comunió eclesial. Permeteu-me que us ho digui amb les mateixes paraules de Benet XVI: “Exhorto tots els fidels a revifar l’encontre personal i comunitari amb Crist, Verb de la vida que s’ha fet visible, i a ser els seus anunciadors per tal que el do de la vida divina, la comunió, s’estengui cada dia més per tot el món”.

     El Papa ens recorda que participar en la vida de Déu, Trinitat d’Amor, és joia complerta (cf. 1 Jo 1,4) “I comunicar la joia que es produeix  en l’encontre amb la persona de Crist, Paraula de Déu present enmig nostre, és un do i una tasca imprescindible per a l’Església”.

     Benet XVI ens diu que en un món que considera amb freqüència a Déu com a algú superflu o estrany, confessem amb Pere que només Ell té “paraules de vida eterna” (Jo 6,68). I afegeix el Papa: “No hi ha prioritat més gran que aquesta: obrir de nou a l’home d’avui l’accès a Déu, al Déu que parla i ens comunica el seu amor per tal que tinguem vida abundant” (cf. Jo 10,10).

     Explica el Sant Pare, amb el seu rigor de professor i amb el seu carisma de comunicador de la fe, que tota la història de la salvació adquireix en la Resurrecció de Crist la seva lògica i el seu vertader sentit. La mort de Crist testifica que la Paraula de Déu es va fer “carn, història humana, i que passà per la mort segons les Escriptures”. També la resurrecció de Jesús té lloc “el tercer dia segons les Escriptures”: ja que –explica el Papa-, segons la interpretació jueva, la corrupció començava després del tercer dia, i així la paraula de l’Escriptura s’acompleix en Jesús que ressuscita abans no comenci la corrupció.

     En aquest sentit, Sant Pau, transmetent fidelment l’ensenyament dels Apòstols (cf. 1 Co 15,3), subratlla que la victòria de Crist sobre la mort té lloc pel poder creador de la Paraula de Déu. “Aquesta força divina –afegeix el Papa- dóna esperança i goig: és aquest en definitiva el contingut alliberador de la revelació pasqual. A la Pasqua, Déu es revela a si mateix i manifesta la potència de l’amor trinitari que anihila les forces destructores del mal i de la mort” (VD 13).

     Aquesta vol ser la meva felicitació pasqual: demanar que per a tots nosaltres, que sovint caminem com aquells deixebles que retornaven a Emaús  després de la mort de Crist, Crist segueixi caminant amb nosaltres i ens comuniqui el consol i l’ardor de la fe i del testimoni cristià. Que ens ho concedeixi Santa Maria, a la que el Papa saluda en la seva exhortació amb aquest títol eminentment pasqual: “Mare de l’alegria”.

     Que la joia santa de Pasqua acompanyi a tots els qui seguiu aquestes comunicacions. 

     + Josep Àngel Saiz Meneses

     Bisbe de Terrassa

+ Josep Àngel Saiz Meneses

Bisbe de Terrassa