Record del sacerdot Lluís Carreras

El passat mes de març, a Sabadell, es va retre un record i homenatge meres­cuts al sacerdot Lluís Carreras, amb el trasllat i la inhumació de les seves res­tes mortals a l’església parroquial de Sant Feliu. Encara que ha passat algun temps, vull recordar aquesta figura, exemplar en tants aspectes, com pro­curo fer-ho amb altres sacerdots que han deixat un testimoni d’exemplaritat a la nostra diòcesi.

Recordem els actes que es varen ce­lebrar. El 12 de març, a l’aula de l’Aca­dèmia Catòlica de Sabadell que porta el seu nom, el doctor Jaume González Padrós, director de l’Institut Superior de Litúrgia de Barcelona, pronuncià una conferència sobre «El Dr. Lluís Carreras, sabadellenc i eclesiàstic preclar». I el dissabte 14 de març, a les 11 del ma-tí, a l’església parroquial de sant Feliu es va oficiar una concelebració euca­rística, que vaig tenir el goig de presi­dir, acompanyat d’un grup de preveres i per membres de la comunitat monàs­tica benedictina de Montserrat. Aques­ta celebració assenyalà el trasllat de les restes del Dr. Lluís Carreras, que fo­ren inhumades a la capella lateral dedi­cada a la Mare de Déu de Montserrat.

Qui va ser el doctor Lluís Carreras i Mas? Podem respondre que va ser un sacerdot intel·lectual i influent, un servidor de l’Església i un servidor de la se va terra. Nasqué a Sabadell —que seria sempre la seva ciutat— el 4 de març de 1884 i morí a Barcelona el 7 de març de 1955, encara que el seu en­terrament es va fer a Sabadell, pre si­dit pel qui aleshores era abat de Montserrat, dom Aureli M. Escarré. La missa exequial va ser oficiada a la par rò quia de Sant Feliu i, entre d’altres perso­na litats, hi era present el doctor Car - les Cardó. Pronuncià l’oració fúnebre —l’homilia— el teòleg Joan Baptista Manyà, canonge de la catedral de Tor­tosa.

Em plau destacar sobretot una doble condició del doctor Carreras: la d’escriptor i liturgista. Deixeble del doctor Torras i Bages i del doctor Sardà i Sal­vany, fou el continuador de l’obra d’a­quest darrer a l’Acadèmia Catòlica de Sabadell. Fou el principal organitzador i el secretari general del primer Congrés Litúrgic de Montserrat (l’any 1915). D’aquest esdeveniment se n’ha complert el centenari, i per aquest motiu, el passat mes d’abril, es va celebrar a Barce­lona i a Montserrat el quart Congrés Litúrgic de Montserrat, convocat pels bisbes de Catalunya i per l’Abat de Montserrat.

Mossèn Lluís Carreras fou un litur­gista que fomentà la participació del poble cristià en el culte, i és emblemà­tic el seu llibre titulat Eucologi, facilità molt la participació del nostre poble fidel abans del Concili Ecumènic i l’a­provació que va fer de l’ús de les llen­gües vernacles a la litúrgia. L’Eucologi, un dels primers fruits del primer Con­grés Litúrgic de Montserrat, contenia els textos de les misses dels diumen­ges i les altres festes de l’any litúrgic, junt amb oracions i cants litúrgics per a facilitar la comprensió i la participa­ció activa dels fidels. Mossèn Carreras estava en una gran sintonia amb el mo - viment litúrgic europeu i s’esforçà en introduir-lo a Catalunya.

També va tenir un paper de protago­nista en la vida eclesial catalana com a home de confiança del cardenal Vidal i Barraquer. Com a escriptor és autor de varis llibres i de més de dos mil ar­ticles de tema religiós i fundà la revis­ta Vida Cristiana.

Per tot això, es comprèn que era just i necessari el record que li vàrem dedi­car el passat mes de març a la seva estimada ciutat de Sabadell i a la seva molt estimada Acadèmia Catòlica.

            +Josep Àngel Saiz Meneses

Bisbe de Terrassa

+ Josep Àngel Saiz Meneses

Bisbe de Terrassa