Un nou Pla Pastoral (04-11-18)

Escut Episcopal de Bisbe de Terrassa El passat dia 27, en el marc de les VII Jornades Transmet, vàrem presentar el nou “Pla Pastoral diocesà 2018-2023: Una Església a l’encontre de la persona”, que ha de servir per continuar el treball coordinat que es porta a terme a la diòcesi des dels seus inicis. Gràcies a la col·laboració de moltes persones en els diversos àmbits i organismes diocesans al llarg d’aquest darrer curs, i tenint present l’experiència dels tres plans pastorals anteriors, s’ha pogut reflexionar i elaborar aquest nou pla que vol donar resposta des de la realitat concreta als reptes de l’Església en el territori de la nostra diòcesi, que ocupa la major part de les comarques del Vallès Oriental i el Vallès Occidental. El marc general que ha orientat tot aquest treball de preparació és l’exhortació apostòlica Evangeliï gaudium del Sant Pare Francesc, fruit dels treballs de la XIII Assemblea General Ordinària del Sínode dels Bisbes sobre el tema La nova evangelització per a la transmissió de la fe cristiana de l’any 2012, i més darrerament l’exhortació Gaudete et exsultate de l’any 2018. Les primeres paraules del pontífex en el document programàtic del seu pontificat són adreçades a tots els cristians: “vull dirigir-me als fidels cristians per invitar-los a una nova etapa evangelitzadora marcada per aquesta alegria, i indicar camins per a la marxa de l’Església en els pròxims anys” (EG 1). L’alegria a la que el Sant Pare fa referència és la que brolla de l’encontre personal amb el Senyor Ressuscitat, un trobament que capgira la vida de la persona i li dona una orientació nova i definitiva. Enmig d’un món marcat pel consumisme, l’individualisme o la superficialitat, els cristians som convidats a viure la joia de la fe i a compartir aquest gran tresor amb els altres per tal que també en puguin fer veritable experiència. El papa Francesc ho expressa amb les següents paraules: “El bé sempre tendeix a comunicar-se. Tota experiència autèntica de veritat i de bellesa busca per si mateixa la seva expansió, i qualsevol persona que visqui un profund alliberament adquireix major sensibilitat davant les necessitats dels altres. Comunicant-lo, el bé s'arrela i es desenvolupa. Per això, qui vulgui viure amb dignitat i plenitud no té cap més camí que reconèixer l’altre i buscar el seu bé. No haurien de sorprendre'ns llavors algunes expressions de sant Pau: «L’amor de Crist ens empeny» (2Co 5,14); «Ai de mi si no anunciés l'Evangeli!» (1Co 9,16).” (EG 9) És per això que som convidats a ser una Església que surt a l’encontre de cada persona. Aquest pla, com l’anterior, tindrà cinc cursos de durada, i està estructurat en quatre blocs. El primer, Deixebles missioners cridats a la santedat, centra les seves accions en la formació cristiana des de la conversió missionera per tal ser veritables apòstols evangelitzadors. El segon, Una casa amb les portes obertes, reflexiona i proposa accions a partir de la dimensió celebrativa i l’acolliment de les persones. El tercer bloc, Una família en sortida, ha d’ajudar a viure més de prop les perifèries geogràfiques i existencials de moltes persones allunyades. I finalment, el quart apartat, El gust de ser poble, vol ajudar a posar en pràctica la conversió de les estructures i el goig de sentir-se membre del poble de Déu. Cada curs s’oferiran quatre accions per reflexionar i portar a la pràctica tota la comunitat cristiana. És bo recordar que aquest pla no exhaureix la riquesa de l’acció pastoral de l’Església a cada parròquia i comunitat i des de cada delegació i organisme diocesà, ans al contrari, vol ajudar a potenciar-la des de la coordinació com a expressió de la comunió eclesial. Que la Mare de Déu de la Salut, de la qual enguany hem celebrat el desè aniversari de la seva proclamació com a patrona de la diòcesi, ens hi ajudi.  

+ Josep Àngel Saiz Meneses
Bisbe de Terrassa

+ Josep Àngel Saiz Meneses

Bisbe de Terrassa