Una casa al servei de la missió de l’Església

En la breu història de la nostra diòcesi de Terrassa, ahir, 11 de desembre, es va produir un fet important i significatiu. Ahir es va inaugurar l’edifici de la Cúria Diocesana. És un edifici funcional, ben situat en el conjunt de la ciutat que és el centre de la diòcesi. Serà una casa al servei de la missió de l’Església. I amb aquest esperit l’hem inaugurat i l’oferim a tots els diocesans I també a tos els homes I dones que fan camí amb nosaltres.

El Sant Pare Joan Pau II va constituir la nostra diòcesi –encara que Terrassa ja havia estat seu episcopal durant uns quants segles a l’antigor- el 15 de juny de l’any 2004. Durant aquest sis anys hem fet tots un esforç per anar proveint la diòcesi de tots els serveis propis d’una Església particular. He de dir que he trobat una molt bona col·laboració en les persones i en les diferents institucions, i des d’aquest escrit em plau molt donar les gràcies a tots els qui, de diverses maneres, han fet possible la creixent consolidació d’aquesta jove diòcesi.

Ara, amb la inauguració d’ahir, tenim la casa que ha d’acollir els serveis centrals. Ens podem preguntar què és una “cúria diocesana” i quin sentit té. És un conjunt de persones i d’institucions que ajuden al bisbe en la bona marxa de la vida cristiana en una Església local.  El Concili Vaticà II, que tantes coses va reformar i millorar en la vida de l’Església, en el decret sobre la funció pastoral dels bisbes –anomenat en llatí Christus Dominus- va fer referència també a la cúria i als consells diocesans. I diu això: “Cal ordenar de tal manera la cúria diocesana que sigui un instrument apte en mans del bisbe, no sols per a administrar la diòcesi, sinó també per a realitzar les obres d’apostolat” (CD 27).

Ja es veu, en aquesta breu referència, quin era el desig del Concili sobre les cúries diocesanes: ajudar al bisbe i no descuidar de cap manera l’acció pastoral, és a dir, la dimensió dinàmica, evangelitzadora, educadora de la vida cristiana de tots els organismes que formen aquest organisme central d’un bisbat. Tots aquest organismes no han de perdre mai la clara consciència que són col·laboradors del bisbe en la realització de les tasques pròpies de l’Església.

Aquesta tasca implica diverses funcions: El ministeri profètic, que és el servei de la paraula a tots els seus nivells: evangelització, catequesi, homilia i formació teològica; el ministeri litúrgic, pel qual celebrem els misteris cristians: eucaristia, sagraments, pregària i, en definitiva, el conjunt de la celebració dels misteris cristians; i el ministeri de servei en l’organització i direcció eclesial i la promoció caritativa integral com a servei cristià al món. Aquest servei no és tan sols una organització d’ajuda al necessitat, sinó que es tracta de l’expressió de l’acte més profund de l’amor personal amb què Déu ens estima i suscita en nosaltres la inclinació a estimar. Un amor rebut, compartit i projectat, que cerca el bé de l’Església i el bé de tota persona que trobem en el nostre camí. 

A la cúria diocesana hi seran  presents, treballant i suggerint iniciatives, tots els estaments que formem el poble de Déu, clergues, religiosos i laics, homes i dones, joves i adults, en definitiva, tots els que formem la comunitat diocesana  col·laborant des de la comunió i la corresponsabilitat. El nostre objectiu serà fer de la nostra diòcesi una casa i una escola de comunió al servei de la missió que hem rebut de ser testimonis de Jesucrist en la societat del segle XXI.

     + Josep Àngel Saiz Meneses

     Bisbe de Terrassa

+ Josep Àngel Saiz Meneses

Bisbe de Terrassa