Capítol

La Catedral no té Capítol de canonges, ja que no ha estat erigit encara. Actualment està servida pels preveres de la Parròquia del Sant Esperit que s’aplega en el temple catedralici