Col·legi de Consultors

“Entre els membres del consell presbiteral el Bisbe diocesà nomena lliurement alguns sacerdots, en nombre no inferior a sis però no major de dotze, que constitueixin durant cinc anys el col·legi de consultors, al qual corresponen les funcions determinades pel dret; passats els cinc anys, continua exercint les seves funcions pròpies fins que no es constitueixi un nou col·legi”. (C.I.C. núm. 502.1)

L’actual Col·legi de Consultors està format per:

· Excm. i Rvdm. Sr. Salvador Cristau Coll
· Rvd. Sr. Fidel Catalán Catalán
· Rvd. Sr. Antoni Deulofeu Gonzàlez
· Rvd. Sr. Joan Làzaro Padrós
· Rvd. Sr. Xavier Blanco Castro
· Rvd. Sr. Santiago Collell Aguirre