LA GRÀCIA DELS ORÍGENS

Es diu sovint que hi ha una gràcia dels orígens. Jo demano aquesta gràcia per a les dues diòcesis més joves de Catalunya. i ho demano especialment durant aquest primer curs de camí pastoral.

En el moment de recordar que "hi ha una gràcia dels començaments", també m'invito a mi mateix i invito tots els diocesans a demanar-la humilment i amb el cor disponible en la pregària i a fer-la present, amb l'ajut de la gràcia santificant de Déu, en el nostre treball en aquests primers passos.

Tot naixement és una joia, però és també un risc, tant en l'àmbit humà com en l'àmbit eclesial. Els orígens marquen molt, per a bé i per a mal. Encara que després es poden fer correccions de ruta -i hem d'estar sempre disposats a fer-ho quan el seny i les circumstàncies ho aconsellin-, millor és que de bon començament els plantejament siguin clars, nítids i també honestos i fins i tot generosos.

Què pot garantir a la nostra diòcesi de Terrassa aquesta gràcia dels orígens? La resposta sembla clara: sobretot la santedat dels seus membres, començant per als qui tenim especials responsabilitats al servei de tota la comunitat diocesana o al servei de les diverses comunitats parroquials, apostòliques, d'evangelització i de presència cristiana enmig de la nostra societat.

En aquesta món d'avui tan saturat d'imatges i de paraules -multiplicades pels poderosos mitjans de comunicació social-, no és amb moltes imatges i paraules com podrem donar testimoni de Crist i del seu Evangeli. Allò que més necessitem són els fets coherents amb l'Evangeli. El tradicional realisme cristià l'hem d'aplicar actualment a cercar sobretot les obres d'amor, al servei de tots aquells als qui puguem arribar, però sobretot als més petits, als més oblidats del món i de la societat.

Hem d'analitzar les coses i hem d'escoltar-nos els uns als altres. Però no podem quedar-nos en això. Hem de passar a l'acció. Només podrem "partir novament de Crist" (NMI, 29), i el rostre de Crist només podrà resplendir també en la nostra societat secularitzada, si en el nostre camí cada pas està inspirat pel principi de la fe que actua per la caritat.

+ Josep Àngel Saiz Meneses, bisbe de Terrassa

+ Josep Àngel Saiz Meneses

Bisbe de Terrassa