La Paraula del Senyor, tresor de l’Església

         En la festa de Sant Jeroni, un servidor excepcional de la Paraula de Déu, el Papa Benet XVI signà un dels documents més importants del seu pontificat. Es tracta de l’exhortació apostòlica “La Paraula del Senyor”, que recull les aportacions del Sínode general dels bisbes celebrat l’octubre del 2008 i que fou dedicat a la Paraula de Déu en la vida i en la missió de l’Església. El temps de Quaresma, que començarem el proper dia 9, Dimecres de Cendra, és un temps oportú per aprofundir en la Paraula de Déu.

     Com diu el Papa a la introducció del document, es tracta de comunicar al poble cristià, en tots els seus estaments, la riquesa doctrinal i espiritual d’aquella assemblea. L’objectiu del document és “indicar algunes línies fonamentals per revalorar la Paraula divina en la vida de l’Església, font de constant renovació, desitjant al mateix temps que sigui cada cop més el cor de tota activitat eclesial”.

     El fil conductor de l’exhortació és el Pròleg de l’Evangeli de Sant Joan, un text que ofereix una bella i profunda síntesi de tota la fe cristiana: la Paraula que al començament era amb Déu i era Déu, s’encarnà i plantà la seva tenda entre nosaltres. El document es divideix, per tant, en tres parts principals: Verbum Dei (la Paraula de Déu, Joan 1.1.14), Verbum in Ecclesia (la Paraula en l’Església, Joan 1,12) i Verbum mundo (la Paraula per al món, Joan 1,18).

     Les tres parts són il·lustrades amb nombroses cites dels Pares de l’Església, dels documents de la Pontifícia Comissió Bíblica, de la constitució Dei Verbum del Concili Vaticà II –un document d’una gran importància en la renovació bíblica de l’Església catòlica- i dels escrits de Joan Pau II i del mateix Benet XVI. La primera part és d’una gran densitat teològica, mentre que les altres dos són de caràcter més pastoral i contenen moltes propostes concretes i actuals.

     La segona part es concentra en la litúrgia com a lloc privilegiat de la Paraula de Déu. Després de tractar de la relació entre la Paraula de Déu i els sagraments, entre la Paraula i l’Eucaristia i la paraula sagramental i la importància del leccionari, Benet XVI aborda qüestions pràctiques, com la formació dels lectors –una formació que ha de ser, diu, “bíblica, litúrgica i tècnica”- o la necessitat de millorar la qualitat de les homilies. “Ha de quedar clar als fidels –es llegeix al número 59- que el que interessa al predicador és mostrar Crist, que ha de ser el centre de tota homilia: Per això cal que els predicadors tinguin familiaritat i tracte assidu amb el text sagrat, que es preparin per a l’homilia amb la meditació i la pregària, perquè prediquin amb convicció i passió”.

     “La Paraula per al món” és el títol de la tercera part, que es concentra en la missió que té l’Església d’anunciar la Paraula de Déu al món, als seus compromisos i a ls diferents formes d’estar present en la societat, a la relació entre la Paraula de Déu i la cultura i a la paraula de la Bíblia i el diàleg interreligiós.

     Aquest és un document de gran importància. És un veritable regal del Senyor que pot afavorir una renovació en profunditat de la vida de tota l’Església. Aquest text vol ajudar a revaloritzar la Paraula divina en la vida de l’Església i comunicar l’alegria que suposa en l’encontre amb Crist. Amb la Paraula de Déu som en el cor mateix de la vida cristiana i en allò que constitueix el veritable tresor de l’Església. 

     + Josep Àngel Saiz Meneses

     Bisbe de Terrassa

+ Josep Àngel Saiz Meneses

Bisbe de Terrassa