Migracions i nova evangelització

     L’Església celebra avui la Jornada Mundial de les Migracions, una iniciativa del Papa, que cada any publica un missatge dedicat a aquesta qüestió de tanta actualitat. El lema que Benet XVI ha escollit per a aquesta jornada és “Migracions i nova evangelització”.

     L’esforç per fer arribar la persona de Jesús i el missatge de l’Evangeli marca profundament l’actualitat de l’Església Catòlica i també de les altres Esglésies i comunitats cristianes. Hi ha dos fets ho posen de relleu. El primer és que l’octubre d’enguany es reunirà a Roma el Sínode dels Bisbes per a celebrar una de les seves assemblees ordinàries i el tema que ha proposat el Papa perquè sigui objecte de reflexió i d’estudi és “la nova evangelització per a la transmissió de la fe cristiana”. I precisament mentre es trobi reunit el Sínode, el proper 11 d’octubre Benet XVI iniciarà l’Any de la Fe que ell ha proposat a tota l’Església, un temps que es clourà per la festa de Crist Rei de l’any 2013 i que estarà especialment destinat a reflexionar i a proposar els continguts de la fe cristiana.

     El missatge de la jornada d’avui es situa de ple en aquesta perspectiva. S’obre amb una cita d’un document de Pau VI publicat l’any 1975, però que és de plena actualitat: “Anunciar Jesucrist constitueix la missió essencial de l’Església, una tasca i una missió que els canvis amplis i profunds de la societat actual fan cada vegada més urgent” (Evangelii nuntiandi, 14).

     La paraula del Papa reconeix, amb realisme, que els darrers anys s’ha produït  una barreja de persones i de pobles sense precedents, amb problemàtiques noves no només des del punt de vista humà, sinó també ètic religiós i espiritual. De fet, vivim en societat –i la nostra no és una excepció- cada vegada més multiètnica i intercultural. L’objectiu és trobar una convivència serena en el respecte de les diferències legítimes.

     Penso que hem de donar gràcies a Déu per allò que s’ha aconseguit en aquest sentit entre nosaltres, i en concret a la nostra diòcesi egarenca, gràcies a la bona voluntat de moltes persones. Estic realitzant enguany la visita pastoral i aquesta és una de les realitats que trobo i que puc constatar amb una actitud de respecte i de gratitud envers tots  aquells que la fan possible.

     Diu el Papa en el missatge que comento, que “les comunitats cristianes han d’oferir una atenció particular als treballadors immigrants i a llurs seves famílies, per mitjà de l’acompanyament, de la pregària, de la solidaritat i de la caritat cristiana”. I invita a fer-ho des de “la valoració d’allò que ens enriqueix recíprocament, així com des de la promoció de nous programes polítics, econòmics i socials que afavoreixin el respecte de la dignitat de tota persona humana, la tutela de la família i l’accés a una vivenda digna, al treball i a l’assistència social”.

     La crisi actual fa especialment difícil la realització d’aquests objectius. Però desitjo subratllar que són molts els sacerdots i diaques, els religiosos i religioses i els cristians i cristianes laics de la nostra diòcesi que s’esforcen perquè que els emigrants i refugiats –com diu el Papa- “trobin en el seu camí el rostre misericordiós de Crist en l’acolliment del proïsme”.    

+Josep Àngel Saiz Meneses

Bisbe de Terrassa

+ Josep Àngel Saiz Meneses

Bisbe de Terrassa