PASQUA DE RESURRECCIÓ: EL TRIOMF DE LA VIDA

Hem arribat a la més gran de les festes de l'any cristià. Celebrem la Pasqua de Resurrecció, quan la mateixa natura, després del període hivernal, sembla obrir-se en un cant a la vida. La meva reflexió d'avui voldria tenir el sentit d'una felicitació pasqual per a tots els qui puguin llegir-me.

Per a aquesta felicitació, he decidit escollir una estrofa de la seqüència de Pasqua que sintetitza bellament el misteri que celebrem:
"Lluitaren Vida i Mort
en lluita sense mida,
el Rei de vida, mort,
ja regna amb nova vida".

En efecte, la vida i la mort lluitaren en una batalla singular, única, definitiva. I Crist, donant la vida per la salvació de tots, es converteix en la Vida que triomfa definitivament sobre el pecat i sobre el mal. Amb la força d'un amor infinit ha vençut el pecat i la mort. I per la força del seu sacrifici redemptor fa noves totes les coses.

La resurrecció de Jesús constitueix el nucli del kerigma, del missatge de l'Església primitiva, l'objecte essencial de la fe. Objecte i fonament talment com ho expressa sant Pau: "Si Crist no ha ressuscitat, la vostra fe és il•lusòria" (1Co 15,17). Els quatre evangelistes ho expliquen amb detall i el llibre dels Fets del Apòstols, així com les cartes paulines, ho confirmen àmpliament.

Podem imaginar els sentiments que es devien amuntegar en el cor de les dones –les primeres- que varen anar al sepulcre per ungir el cos de Jesús. Podem imaginar els sentiments del apòstols quan se'ls apareix el Ressuscitat, desitjant-los la pau. Però no trobo paraules ni imatges per acostar-me a la descripció del que devia ser la trobada del Crist ressuscitat, el Fill, amb Maria, la Mare. Ha arrelat tant aquest fet en la fe profunda del nostre poble que en diferents llocs se celebra, després de la Vetlla Pasqual, l'anomenada Processó de l'encontre, en la qual una imatge del Ressuscitat, portada pels homes, es troba amb una imatge de Maria, portada per les dones.

Avui, nosaltres no podem sinó admirar-nos i alegrar-nos. Hem d'inclinar-nos també davant la tomba buida, admirar les aparicions del Senyor. La contemplació de la resurrecció de Jesús, del seu triomf sobre el pecat, la mort i el mal ens obre el camí a unes actituds que jo qualificaria com a actituds pasquals. Només en cito algunes.

L'alegria. Hem de viure l'alegria pasqual de saber-nos estimats per Déu Pare, redimits per Crist, cridats a viure una vida nova des del nostre baptisme.

La confiança. La Pasqua manifesta l'eficàcia de l'amor diví per part de les tres Persones divines i la realització eficaç del desig d'unió amb elles per sempre. Confiem en Jesús, en la seva paraula, en el seu missatge.

Relativitzar els béns d'aquest món. Estem cridats a viure el moment present, a treballar, cadascú en el seu lloc i segons la seva vocació i capacitats, per construir els valors del Regne de Déu ja en aquest món. Encara que, en fer-ho, ens reconeixem pelegrins vers el món definitiu.

Col•locar l'eucaristia en el centre de la nostra vida cristiana. L'acció del Ressuscitat s'exerceix sobretot per mitjà de l'eucaristia. Gràcies a ella, Crist està present en l'Església i li dóna fermesa i consistència.

A tots us desitjo una santa i joiosa Pasqua de resurrecció.

+ Josep Àngel Saiz Meneses, Bisbe de Terrassa

+ Josep Àngel Saiz Meneses

Bisbe de Terrassa