Quatre elements d’unitat entre els cristians

      Del 18 al 25 de gener celebrem cada any la Setmana de Pregària per la Unitat dels Cristians. Els textos per a aquest any han estat preparats pels cristians de Jerusalem. I aquests han escollit com a tema de la Setmana aquest frase del llibre dels Fets dels Apòstols (2,42): “Tots eren constants a escoltar l’ensenyament dels apòstols i a viure en comunió fraterna, a partir el pa i a assistir a les pregàries”.

      Aquest tema ens recorda els orígens de la primera Església de Jerusalem. És una crida a la reflexió i a la renovació, al retorn als fonaments de la fe. És també una invitació a fer memòria de l’Església indivisa. I, com indiquen els textos preparats per a la Setmana de la Unitat, comporta quatre elements, que són quatre trets distintius de la comunitat cristiana primitiva, quatre elements essencials per a la vida de tota comunitat cristiana.

     El primer element és la Paraula, és a dir, el Crist mateix i allò que va ensenyar i va fer; Paraula que ens ha estat transmesa pels apòstols i ha estat consignada en les Sagrades Escriptures.

     El segon element és la comunitat de fe, és a dir, la primitiva comunitat cristiana, que, quan es reunia, era una comunió fraterna (koinonia).

     El tercer element és veritablement fonamental: quan aquesta comunitat celebrava l’eucaristia -la fracció del pa-, ho feia en memòria de la Nova Aliança que Jesús acomplia a través dels seus sofriments, la seva mort i la seva resurrecció.

     I el quart element: l’Església primitiva era constant a fer l’ofrena a Déu d’una pregària continuada. Vivia en el consol de la salvació aportada per Jesús i en la joiosa acció de gràcies per aquest gran do de Déu Pare al món, per Crist Jesús i en l’acció de l’Esperit Sant.

     Els textos de la Setmana de Pregària per la Unitat s’encomanen cada any a una Església cristiana concreta, la qual –en aquests textos- naturalment reflecteix uns aspectes de les seves experiències espirituals i els ofereix fraternalment als altres cristians d’arreu del món. Aquest any, l’Església mare de Jerusalem, encara que visqui enmig de proves i tribulacions el seu pelegrinatge per aquesta terra, ens fa el servei de recordar-nos aquests quatre elements fonamentals i prega a Déu per la unitat i la vitalitat de totes les Església cristianes esteses per tot el món.

     Al llarg d’aquest camí de vuit dies, els cristians de Jerusalem ens inviten a fer realitat, avui, els quatre elements que ens recorden: ens inviten a viure en la fidelitat a l’ensenyament dels apòstols, a viure la comunió fraterna, a celebrar l’eucaristia i a ser fidels a la pregària, tant de lloança com de petició.

     Encoratjo, doncs, i beneeixo, en nom de la diòcesi de Terrassa, les iniciatives ecumèniques que es fan a la nostra diòcesi, que són molt vives.

     Donem gràcies a Déu pels seus dons, que veiem manifestats en la vida de les comunitats cristianes i en el testimoni dels seus membres. Amb esperit fratern, voldria oferir als nostres germans cristians de les diverses confessions un fet de l’Església catòlica que em sembla que està cridat a tenir una gran fecunditat en el diàleg ecumènic. Em refereixo a l’exhortació apostòlica Verbum Domini -La Paraula del Senyor-, publicada per Benet XVI el passat 30 de setembre, que recull les reflexions i propostes del Sínode dels bisbes reunit del 5 al 26 d’octubre de 2008 per tractar sobre “La Paraula de Déu en la vida i en la missió de l’Església”. És un document que em sembla que té una gran transcendència ecumènica.     

+Josep Àngel Saiz Meneses

Bisbe de Terrassa

+ Josep Àngel Saiz Meneses

Bisbe de Terrassa