Sacerdots apassionats per l’Evangeli

Aquest diumenge quart de Quaresma i vigília de la festivitat de Sant Josep es celebra el Dia del Seminari que enguany té com a lema: “Passió per l’Evangeli”. El lema i el cartell fan al·lusió a la Jornada Mundial de la Joventut (JMJ), celebrada  l’estiu passat a Madrid i presidida pel Papa Benet XVI.

Moltes vocacions al sacerdoci i a la vida consagrada s’han suscitat durant les Jornades Mundials de la Joventut, que són certament ocasions privilegiades en les que l’Esperit Sant fa sentir amb força la seva crida. El Sant Pare Benet XVI, des de la JMJ de Colònia ha volgut mantenir, durant la Jornada, trobades amb els seminaristes que hi assisteixen, i això posa en relleu la dimensió vocacional d’aquestes jornades.

        La JMJ és un moment privilegiat per a trobar una resposta  als interrogants sobre la vocació de cada jove, per a sentir la crida del Senyor. Un dels fruits més palpables d’aquesta iniciativa pastoral pensada per als joves, iniciada pel beat Joan Pau II i continuada per Benet XVI, són les vocacions al sacerdoci i a la vida religiosa.

          L’objectiu fonamental de la pastoral de joventut consisteix en propiciar en el jove un trobament amb Crist que transformi la seva vida, que li faci descobrir en Crist el sentit profund de la seva existència, que li faci sentir “passió per l’Evangeli”. En segon lloc la pastoral de joventut ha d’ajudar cada jove a descobrir la seva vocació concreta i a respondre a la crida de Déu amb generositat. La vocació universal i comú a la santedat i a l’apostolat brolla del sagrament del baptisme. Ara bé, aquesta vocació universal i comú es concreta en diverses vocacions laïcals i d’especial consagració.

             La pastoral vocacional és part integrant de la pastoral juvenil ; més encara, podem dir que l’espai natural i vital de la pastoral vocacional és la pastoral juvenil i que la pastoral juvenil només és completa si incorpora en el seu projecte la pastoral vocacional. En aquest context les JMJ són un moment d’experiència forta, de recerca i de trobada, una ocasió per a formular preguntes i trobar respostes, per a la crida i el seguiment; és un moment propici per a les grans opcions i els grans compromisos. Això no és una reflexió teòrica, sinó que està confirmat pel testimoni de joves que confessen haver decidit el seu camí vital –la seva vocació- en el clima de les JMJ.

            La conseqüència pràctica d’aquetes reflexions és que tan la pastoral juvenil com la pastoral vocacional han de ser prioritàries a la nostra jove diòcesi, i que correspon en primer lloc al bisbe diocesà impulsar-les i dedicar-hi persones i mitjans. Puc dir-vos, benvolguts diocesans, que aquesta és una de les meves preocupacions més grans, que comparteixo sobretot amb el bisbe auxiliar i rector del nostre Seminari Diocesà, Mons. Salvador Cristau. Som conscients que, en aquests dos àmbits de servei de l’Església, s’hi juga el futur de la fe i de la vida cristiana a la nostra Església diocesana.

          Us demano, en aquest dia, que pregueu i que ajudeu materialment, en la mesura de les vostres possibilitats, el nostre Seminari –Major i Menor- on es preparen els futurs sacerdots de la nostra diòcesi. El Senyor beneeix els nostres anhels en aquest sentit i estem plens d’esperança davant les vocacions sacerdotals que brollen a la nostra diòcesi. Però cal prosseguir en aquest esforç, de manera especial al si de les famílies cristianes. Gràcies a tots per la vostra solidaritat amb el nostre Seminari.

 

+Josep Àngel Saiz Meneses

Bisbe de Terrassa

+ Josep Àngel Saiz Meneses

Bisbe de Terrassa