Delegació de Patrimoni Cultural

S'ocupa d'impulsar i coordinar els treballs per a la conservació, tutela i ordenació del Patrimoni cultural de l'Església, de manera que es garanteixi la seva titularitat i el millor compliment de les seves finalitats religioses.