Accessibilitat

Aquest lloc utilitza continguts de programari lliure de Sistemes de Gestió de Continguts. Segueix les Pautes d'Accessibilitat de Contingut Web (WCAG v2.0) nivell 'AA' per a persones amb discapacitats, incloent ceguesa i visió reduïda, sordesa i pèrdua auditiva, incapacitats d'aprenentatge, limitacions cognitives, limitacions de moviment, incapacitats a la parla, fotosensibilitat, i combinacions d'aquestes.

També hi poden accedir els autors de contingut amb discapacitats de nivell 'AA' Pautes d'Eines d'Autor d'Accessibilitat (ATAG 2.0).

Declaració d'Accessibilitat

Aquest lloc està dissenyat per acomodar les diferents formes d'accés de la gent i l'Ús d'Internet.

Validació

Aquest lloc usa tecnologia assistida, com ara rols WAI-ARIA, per a les millors practiques actuals; malgrat tot, els estàndards de lloc i contingut varien al llarg del temps. Si aquest lloc web no valida correctament, si us plau contacteu amb l'administrador del lloc.

Un part dels de punts de control en les directrius WCAG 2.0 i ATAG 2.0 són subjectius; pot haver-hi casos en que les interpretacions varien.

Data de la darrera revisió: 30/11/2018