Els Nens ajuden als Nens: Infància Missionera

Infància Missionera és una Obra del Papa que promou l’ajuda recíproca entre els nens del món. Infància Missionera promou activitats missioneres en col·legis i catequesis amb l’educació als nens a la fe i la solidaritat amb la missió. També convida als nens a col·laborar personalment amb els seus estalvis per als nens de les missions. Els nens ajuden als nens.

Per més informació contactar con el Delegat de Missions (delegaciomissions@bisbatdeterrassa.org) o www.infanciamisionera.es