Homilia de Mons. Josep Àngel Saiz en l’ordenació sacerdotal i diaconal a la Catedral de Terrassa 13 d’octubre de 2019. Lectures: Jr 1, 4-9; Sal 22; Rm 12, 4-8; Lc 10, 1-9

Salutacions

Benvolguts germà en l’Episcopat, preveres i diaques de la nostra diòcesi i de les diòcesis germanes; seminaristes, membres de la vida consagrada; fidels provinents de diferents parròquies; especialment benvolguts  Pascal i Pedro, i els vostres familiars presents. Als pares i familiars de Mn. Pedro, provinents de Cerdanyola del Vallès. Aussi la mère, la famille et les amis de Mn. Pascal, qui sont venus du Rwanda et d'autres lieux. Ici vous avez votre maison. Ici vous avez votre famille. Soyez les bienvenus.  Benvolguts tots, germanes i germans en Crist.

Liturgia de la Palabra

La Litúrgia de la Paraula ens presenta el relat de la vocació del profeta Jeremies, l'enviament dels 72 deixebles, i la vida de la comunitat cristiana. Jeremies era molt jove quan va rebre la crida del Senyor. Abans del naixement  el Senyor l’havia constituït profeta de les nacions i l’havia  consagrat. Va viure un dels moments més difícils de la història d'Israel i va haver d’anunciar un missatge incòmode tant per al poble com pels poderosos de la seva època: la caiguda de Jerusalem i l’exili a Babilònia. Això li va comportar no poques enemistats,  burles i persecucions.  Ell és l’home de la paraula, lliure i coherent, perseguit per la seva fidelitat. Des del moment que el Senyor el consagra com a profeta, serà conscient que la paraula que anuncia és la paraula del Senyor, una paraula que omple i compromet la seva vida.

En la lectura de l'Evangeli hem contemplat a Jesús que envia setanta-dos deixebles als llocs on posteriorment aniria ell, perquè preparin l'ambient. És un passatge exclusiu de Sant Lluc, que en el seu evangeli parla de dues missions, la dels 12 i la dels 72. Se subratlla que la missió no està reservada als dotze Apòstols, sinó que s'estén també a altres deixebles.

En efecte, Jesús afirma que "la collita és abundant, però hi ha pocs segadors" (Lc 10, 2). El Senyor no es limita a enviar-los sinó que els dóna també instruccions concretes. En primer lloc, els envia de dos en dos perquè s'ajudin mútuament i donin testimoniatge d'amor fratern i de treball en col·laboració. També els advertirà de les dificultats inherents a la missió: seran "com a anyells enmig de llops"; per tant, no ens hem de sorprendre per les dificultats de la missió. La seva metodologia serà itinerant, fonamentada en mitjans pobres des de la desinstal·lació i la gratuïtat: no portaran bossa, ni sarró, ni calçat, ni diners; han de viure  confiant en la Providència. Curaran als malalts, com a signe de la misericòrdia de Déu. El missatge essencial que han de transmetre és que el Regne de Déu ha arribat. El 72 deixebles, afirma el text, van tornar  molt contents pels fruits de la missió, i perquè fins i tot els esperits malignes se sotmetien. Jesús respon que s’han d’alegrar més aviat perquè els seus noms estan escrits en cel.

Ens trobem al bell mig del  Mes Missioner Extraordinari que el Papa Francesc ha promogut i convocat en complir-se els 100 anys de la Carta Apostòlica Maximum Illud que el Papa Benet XV va publicar el 30 de novembre de 1919, que tracta sobre l'evangelització del món, un deure permanent de l'Església. El papa Francesc ha promogut aquest mes amb la finalitat de revifar la consciència de la missio ad gentes i reprendre amb nou ardor l'activitat evangelitzadora de l'Església.

Aquesta activitat evangelitzadora és responsabilitat de tots els batejats, cadascun amb la funció que se li encomana, segons la vocació que ha rebut. L'Església és el Cos Místic de Crist. Ell n’és el Cap, i el cos està format per tots els fidels, en unitat de fe, esperança i amor, corresponsables en la missió i amb una particular predilecció vers els membres que sofreixen, els més necessitats. Tots els membres estan units entre si en virtut de la seva unió amb Crist, des de la diversitat de funcions i carismes que contribueix al bé de tota l'Església.

La imagen del cuerpo expresa la solidaridad entre los miembros, la necesidad de que cada miembro cumpla su misión específica, la cooperación imprescindible dentro de la unidad del conjunto buscando el bien común. La diversidad de los miembros y la variedad de las funciones no van en perjuicio de la unidad, como tampoco la unidad anula o difumina la multiplicidad y la variedad de los miembros y de sus funciones.

El Reino de Dios ha llegado a vosotros

El Reino de Dios ha llegado a vosotros. El Reino de Dios ha sido inaugurado por Cristo, y tiene en la Iglesia su comienzo. El Reino pertenece a los que lo acogen con un corazón humilde. Se trata de un cambio en el ser humano, en su interior profundo, con unas consecuencias también exteriores y sociales. Un Reino de gozo, cuya ley es el amor y cuya carta magna son las Bienaventuranzas. Cuando Jesús comienza la predicación del Reino, responde a las inquietudes más profundas del corazón humano de todas las épocas: la búsqueda de la felicidad. Pero Jesús la sitúa donde el hombre menos la podía imaginar: no en el poseer, en las riquezas; ni en el poder, en el dominar; y tampoco ni el triunfar. La felicidad se encuentra en el amor, en la sencillez, en el servicio.

Cristo se hace presente en la vida de todo hombre y se revela como Camino, Verdad y Vida y sacia su sed de felicidad. Ese encuentro transforma la existencia, la compromete y es el comienzo de una relación de amistad con Él. Cristo, además, hace a sus amigos partícipes de la misión que el Padre le ha encomendado. La iniciativa es suya, es él quien llama y elige personalmente, y envía a los elegidos para que den un fruto abundante, desde la unión con él y con los hermanos, con la seguridad que da el saber que Cristo ha vencido al mundo.

Llamada y envío

Queridos Pascal y Pedro: El Reino de Dios ha llegado a vosotros y debéis vivirlo según la vocación que habéis recibido. El Señor os ha llamado en primer lugar a estar con él y posteriormente os envía a predicar. Os envía a anunciar el Evangelio, a ser sus testigos en medio del mundo. No seréis meros repetidores sino transmisores de su palabra, de los misterios del Reino, de Cristo mismo. Por eso es preciso vivir en amistad, en intimidad con él, en comunión de vida, para poder dar un testimonio creíble. La misión que recibís se realiza a través de un triple ministerio: seréis ministros de la Palabra y ministros de los sacramentos; seréis también llamados a guiar y servir al Pueblo de Dios.

El sacerdote es ministro de la Palabra de Dios, enviado para anunciar el Evangelio del Reino, conduciendo a los creyentes a un conocimiento cada vez más profundo del misterio de Dios. Su obligación principal es anunciar a todos el Evangelio de Cristo. Su misión es enseñar la Palabra de Dios e invitar a todos a la conversión. No predica sus ideas propias, sino que expone la Palabra de Dios y aplica la verdad del Evangelio a las circunstancias concretas de la vida de los fieles. Por eso, debe ser el primero en familiarizarse con la Palabra de tal manera que genere en él un corazón nuevo y una nueva mentalidad. El sacerdote ha de ser el primer oyente de la Palabra y servidor de la Palabra.

Es también ministro de los sacramentos, que acompañan la existencia humana desde el inicio hasta el traspaso. Por el Bautismo introduce a los hombres en el Pueblo de Dios; por el Sacramento de la Penitencia reconcilia a los pecadores con Dios y con la Iglesia; con la Unción alivia a los enfermos; con la celebración de la Eucaristía  actualiza el sacrificio redentor de Cristo, reúne a su pueblo y edifica la Iglesia. Para el sacerdote, la Eucaristía es el centro de su ministerio y de su vida espiritual.

Por último, el sacerdote actualiza la autoridad y el servicio de Jesucristo guiando y sirviendo la comunidad eclesial. Se trata de conducir a los fieles para vivan la caridad y busquen la voluntad de Dios en todos los acontecimientos. De manera especial se entrega a los más pobres y pequeños. Ha de reunir la comunidad como una familia y la ha de conducir. Este ministerio incluye la coordinación de los diferentes carismas que el Espíritu suscita en la comunidad en orden a la edificación de la Iglesia, tal como escuchábamos en la segunda lectura.  Con actitud de servicio, nunca de dominio, dando la vida por las ovejas.

Final

Benvolguts Pascal i Pedro: la collita és abundant, però hi ha pocs segadors. Aneu! No tingueu por, no tinguem por!  Perquè Crist ressuscitat fa camí amb nosaltres, sempre, fins a la fi del món. Perquè la força de l’Esperit Sant ens guia i ens sosté en tot moment. Perquè Maria, Mare de Déu de la Salut, ens protegeix i ens consola sempre. Així sia.