Homilia de Mons. Josep Àngel Saiz Meneses en l’ordenació sacerdotal dels mossens Walter Cifuentes, Arturo Fabregat, Guillem López, Andrés Ramírez, Hernán Urdaneta i Agustí Villalba

Salutacions

«Quan va arribar la plenitud del temps, Déu envià el seu Fill, nascut d’una dona, nascut sota la Llei, perquè rescatés els qui vivíem sota la Llei i rebéssim la condició de fills». Aquest text que hem escoltat a la segona lectura és el més antic de la Sagrada Escriptura que parla de la maternitat divina de Maria. No s’esmenta el nom de Maria ni tan sols el de Jesús, però són presentats els elements essencials de la seva persona i de la seva vinguda. En definitiva, es troben recollits el misteri de l’encarnació del Verb etern i la maternitat divina de Maria.

Benvolguts germans en l’Episcopat, preveres i diaques de la nostra diòcesi i de les diòcesis germanes; seminaristes, membres de la vida consagrada; digníssimes autoritats presents; benvolguts mossens Walter, Arturo, Guillem, Andrés, Hernán  i Agustí i els vostres familiars presents; benvolguts fidels provinents de diferents parròquies de la nostra diòcesi; benvolguts  tots, germanes i germans que participeu en aquesta celebració.

Mare de Déu i mare nostra

Celebrem una festa que porta un significat molt especial per a nosaltres, la solemnitat de la Mare de Déu de la Salut, patrona de la nostra diòcesi. En aquesta celebració conferiré l'ordenació sacerdotal a sis diaques del nostre seminari que entraran a formar part del presbiteri diocesà. Donem gràcies a Déu.

Avui és un dia propici per a contemplar amb emoció i alegria filial a Maria, que  ens porta a Jesús, el Salvador del món. Ella és la Mare de Déu, i aquesta maternitat és el misteri fonamental pel que fa a la seva persona i a la seva funció en la Història de la Salvació. Déu podia fer-se present per camins diferents i de formes diverses en la història humana. Doncs bé, en arribar la plenitud del temps, en un poblet anomenat Natzaret, en la perifèria geogràfica de l’Imperi romà, el Pare etern va disposar que el Verb s’encarnés i es fes home en el si d’una dona per l’acció de l’Esperit Sant.

Maria respon a aquesta missió que Déu l’encomana  amb una confiança plena i una vida lliurada en totalitat. Veiem que Déu no actua en la nostra història prescindint dels éssers humans; ben al contrari, ho fa a través de la seva mediació, de la seva col·laboració. Com recordava el beat papa Pau VI: «El Misteri de Crist està marcat, per designi diví, de participació humana. Ha volgut tenir una Mare; ha volgut encarnar-se mitjançant el misteri vital d’una Senyora, de la Senyora beneïda entre totes”. Aquest és seu lloc en el pla de salvació de Déu.

Ella és també la nostra mare, la Mare de l’Església. Recordem les paraules del Senyor poc abans de morir: “Dona, aquí tens el teu fill. I després diu al deixeble: Aquí tens la teva mare” (Jn 19, 26-27). Paraules que són dirigides a la seva mare i també al deixeble estimat, paraules que estableixen unes relació nova entre Maria i els creients.

Associada a l’obra redemptora

Maria ha estat associada a l’obra redemptora. El miracle que Jesús fa a Canà de Galilea, que hem escoltat a l’evangeli,  és molt significatiu d’aquesta realitat. Contemplem la sol·licitud per part de Maria a cada moment de la narració. En primer lloc, es fa càrrec de la situació i ho comunica de seguida al Fill fent-li notar la dificultat d’aquella família i demanant-li  que  hi posi remei: «No tenen vi». No es tracta de transmetre una simple informació. Demana una intervenció  perquè s’ha produït un imprevist greu.

La resposta de Jesús pot semblar decebedora: «Dona, i jo què hi tinc a veure? Encara no ha arribat la meva hora». Cal recordar que en l’Evangeli de sant Joan aquella «hora» significa  l’esdeveniment pasqual, la seva passió, mort i resurrecció, el moment en el qual el Fill realitza la seva obra i ha de ser glorificat. Sobretot fixem-nos com la resposta de Jesús eleva el diàleg a un altre nivell de novetat radical  que es refereix als béns messiànics, i no es queda en el pla humà de la necessitat més concreta i material.

Ella no discuteix  sinó que indica als servidors que facin tot el que ell els digui. D’aquesta manera inicia un procés que culminarà en el miracle. I així es manifesta la glòria de Jesús i es confirma la fe dels seus deixebles en Ell. En aquest episodi Maria s’ha dirigit a Jesús i als servidors. Amb humilitat i confiança s’adreça al Fill i a la vegada orienta els altres cap a ell.

Aquest relat és com una icona de la sol·licitud maternal de Maria, que va ser sensible a la necessitat d’aquells nuvis i és sensible a les necessitats dels seus fills en tot temps, i mostra l’eficàcia de la seva intercessió. De la mateixa manera que va intercedir per ajudar aquells nuvis a Canà de Galilea, intercedeix per tots els seus fills al llarg de la història. És la mare propera i sol·lícita a les nostres necessitats que ens porta a Crist, i que ens condueix a Ell. A ella hem d’acudir en les nostres necessitats, en les angoixes, en les penes i també en les alegries.

Maria i el sacerdot

Queridos Agustín, Hernán, Andrés, Guillem, Arturo i Walter. Por la ordenación sacerdotal seréis configurados a Cristo sacerdote. Vuestra vida ha de ser prolongación de la palabra de Jesús, de su acción salvífica, y por tanto, de su sacrificio. Tal como él asocia a su Madre en la obra de la salvación, vosotros debéis asociarla a vuestro ministerio. Ella no es un elemento más entre las devociones particulares. La relación de Cristo con María, sus actitudes y sentimientos hacia ella, deben ser imitados y vividos por vosotros.

Existe una relación esencial, fundamental, entre María y el sacerdote, que deriva de la relación que tiene lugar entre la maternidad divina de María y el sacerdocio de Cristo (Cf. Juan Pablo II). Al convertirse en madre de Cristo, María se convirtió en madre del único y eterno sacerdote. Desde ese momento tiene lugar una unidad perfecta entre Madre e Hijo y de aquí deriva la existencia de un vínculo especial del sacerdocio ministerial con María santísima.

En el Calvario Jesús confió a María una maternidad nueva. Su intención en aquel momento era, ciertamente, la de establecer la maternidad universal de María con respecto a los discípulos de todos los tiempos. Pero no podemos ignorar que esa maternidad adquiría una fuerza concreta e inmediata en relación a Juan, un Apóstol que puede considerarse prefiguración de todos los sacerdotes.

Juan subraya en su evangelio que "desde aquella hora el discípulo la acogió en su casa" (Jn 19, 27). Para todo sacerdote, acoger a María en su casa significa hacerle un lugar en su vida, estar unido a ella diariamente con el pensamiento, los afectos y el celo por el reino de Dios. No se trata de algo exterior, sino de introducirla en el dinamismo de la existencia entera.

María, por obra del Espíritu Santo, concibió a Cristo y lo dio a luz en Belén. Vosotros, ungidos y consagrados por el Espíritu Santo en la ordenación, estáis llamados también a llenaros de Cristo para después ofrecerlo a los demás y hacer que nazca en los corazones mediante el anuncio de la palabra, la administración de los sacramentos y una vida entregada en totalidad.

María fue asociada de modo único al sacrificio redentor de Cristo. Ella participó unida a su Hijo en la entrega por la salvación de todos e intercede para que  los que participan del sacerdocio ministerial respondan  a las exigencias de la entrega, del sacrificio espiritual que el sacerdocio implica. Vosotros también seréis asociados de un modo particular al misterio de la redención. Al entregaros la patena y del cáliz os diré: “Recibe la ofrenda del pueblo santo para presentarla a Dios. Considera lo que realizas e imita lo que conmemoras, y conforma tu vida con el misterio de la cruz de Cristo”.

Conformar la vida con el misterio de la cruz de Cristo significa vivir identificados con su actitud de servicio, con su entrega hasta dar la vida. Significa también la lucha constante para perfeccionar la gracia recibida en el bautismo y en la ordenación muriendo al pecado para vivir en la novedad de la resurrección. Puesto que seréis configurados a Cristo Cabeza y Pastor, es preciso que viváis su caridad pastoral, que os dejéis la vida en la entrega de cada día para que los fieles encomendados lleguen a la plenitud que Dios quiere para ellos, que seáis auténticos servidores del Evangelio.

En estas semanas se está celebrando la XIV Asamblea General Ordinaria del Sínodo de obispos, que trata sobre "la vocación de la familia en la Iglesia y en el mundo contemporáneo". Vosotros estáis llamados a ser servidores de la familia, para que en nuestra tierra y en nuestro tiempo se cumpla el designio de Dios Creador y Redentor sobre ella. Seréis también servidores de la misericordia de Dios, vosotros que sois ordenados a las puertas del Jubileo de la Misericordia que ha declarado el Papa Francisco para que la Iglesia ofrezca con mayor intensidad los signos de la presencia y del amor misericordioso de Dios.

Final

En este camino de unión con Cristo y de servicio a los hermanos no faltarán dificultades, pero el Señor cuenta con nuestra fragilidad y nos llama a ser sacerdotes santos, porque eso es lo que necesitan la Iglesia y el mundo de hoy. Siempre encontraremos la ayuda de María. Hemos de encomendarnos a ella y confiarle nuestras pobres personas y nuestro ministerio pastoral. Y tal como ella congregaba en la unidad al grupo primero de apóstoles en la comunidad de Jerusalén, nos ayudará a vivir unidos como presbiterio y como familia diocesana. Que así sea.